Atos

SRQ122313 - Informatie analist

Work location:
Diemen
Starting date:
01.12.2018
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
40

GEEN ZZP'er

Opdrachtomsschrijving
Binnen het Zorginstituut is het Beheerteam iStandaarden verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de standaarden iWlz, iWmo, iJw en iPgB. Met de technische en inhoudelijke kennis en een achtergrond in de zorg en ondersteuning, ondersteunt de informatieanalist in de doorontwikkeling en het beheer van de standaarden. Daar waar nodig heeft de informatieanalist contact met ketenpartijen en woont werkgroepen bij.
De iStandaarden ondersteunen het administratieve cliëntproces voor Wlz, Wmo en Jeugdwet. Kennis over de uitvoeringspraktijk van deze wetten is van belang om bij de doorontwikkeling van de standaarden en de gegevensuitwisseling de juiste keuzes te kunnen maken die de keten optimaal ondersteunen. Op die manier kunnen de administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt worden.
 
Kennis van de techniek van systemen die de geautomatiseerde gegevensuitwisseling implementeren is van belang om bij de doorontwikkeling van de standaarden te komen tot oplossingen die technisch gezien goed te implementeren zijn. Op die manier kan voorkomen worden dat ketenpartijen onnodig hoge kosten moeten maken voor aanpassingen in de softwaresystemen.
Bij de doorontwikkeling van de standaarden wordt van de informatieanalist verwacht dat hij/zij met de juiste onderbouwing kan adviseren over de te maken keuzes. Daarbij moeten gekozen oplossingen passen binnen het eigen domein van zorg en ondersteuning, maar moet ook gekeken worden naar ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie nationaal en internationaal. Denk aan activiteiten bijvoorbeeld in het kader van het Toekomstbeeld IZO 2020, het Informatieberaad Zorg (in haar streven naar een duurzaam informatiestelsel in de zorg) én de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA). Ook wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn van toepassing van FAIR en linked data principes.
 
Naast een adviserende rol is de informatieanalist ook praktisch bezig met uitvoerende taken rondom het beheer en doorontwikkeling van de standaarden. Zo woont de informatieanalist werkgroepen en bijeenkomsten met verschillende ketenpartijen bij voor afstemming over de doorontwikkeling en houdt hij/zij zich bezig met het opstellen en publiceren van specificaties van de standaarden.
De werkzaamheden vinden plaats binnen het team CCI, Competence Center Informatiestandaarden.
 
Voornaamste taken:
 Vertalen van deze wensen en eisen naar de specificaties van de standaarden. Hierbij worden zowel op procesniveau afspraken gemaakt en vastgelegd alsook op technisch niveau. Voor de afspraken op procesniveau is kennis van ArchiMate en/of BPMN vereist. Op het technische niveau is kennis nodig van UML en XML/XSD. Kennis op gebied van FAIR en linked data (semantische web) is een pré.
 Adviseren over en ondersteunen bij de praktische inrichting van tooling die gebruikt wordt voor het beheer van de standaarden. Op dit moment wordt hiervoor Bizzdesign Enterprise Studio gebruikt.
 Bewaken van de toepassing van de ontwerprichtlijnen zoals die voor de standaarden zijn vastgelegd. De ontwerprichtlijnen beschrijven zogezegd ‘de standaard van de standaarden’. Bij de doorontwikkeling van de standaarden wordt de uitwerking van de specificaties getoetst tegen de ontwerprichtlijnen.
 Nader uitwerken en doorontwikkelen van de ontwerprichtlijnen voor de standaarden. In de doorontwikkeling van de ontwerprichtlijnen zelf wordt bekeken of deze ontwerprichtlijnen nog aansluiten bij de (verwachtte) ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie (nationaal en internationaal).
 Beantwoorden van specialistische vragen over de standaarden als 3e lijns Servicedesk.
 
Eisen ten aanzien van de aangeboden kandidaat  Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 uur per week (werkzaam op locatie van het Zorginstituut Nederland).
 Vormvereiste: Is door inschrijver 1 CV en motivatiebrief (maximaal 3 pagina’s, lettertype 10 pt.) van een kandidaat aangeleverd en toegevoegd in de map 'mijn documenten' op het aanbestedingsplatform.
 Kennis en expertise: Uit de referenties, het CV en de motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over:
 HBO of universitaire opleiding;
 Kennis van informatiestandaarden en het opstellen en beheren van specificaties daarvan;  Domeinkennis op het gebied van langdurige zorg en ondersteuning (Wlz, Wmo, Jeugdwet);  Aantoonbare werkervaring als analist;  Kennis van ArchiMate en/of BPMN;  Kennis van datamodellering UML en/of ERD;  Ervaring met het opstellen en analyseren van requirements;
 
Eisen aan competenties:
Uit de door u ingediende stukken en het gesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden:
 Heeft analytische en sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen opdrachtgever, ketenpartners, gebruikersorganisatie en Software leveranciers;  Kan een vertaling maken van een (toekomstige) architectuur naar concrete stappen die binnen de standaard genomen kunnen worden om (beter) daarbij aan te sluiten;  Heeft daarbij overzicht over de verschillende belangen van ketenpartijen en kan hierin een goede afweging maken;  Is kwaliteitsgericht en consciëntieus;
 
 Woordenschat (meer dan 60% per onderdeel van onderstaande woorden zijn bekend bij kandidaat; d.w.z. kandidaat kan uitleggen waarvoor het gebruikt wordt) :
 Proces- en datamodellering: ArchiMate, XML, JSON, UML, ERD en BPMN  Data-analyse: R, Python, Octave, Matlab  Semantic web: Ontology, ontoUML, OWL, RDF, SHACL, linked data, fair data en horizon 2020  Databases: Oracle, SPARQL, SQL server  big data, Iot (internet of things), object oriented, open source, standaardisatie,  TOGAF, SVBR (Semantic Vocabulary of Business Rules), NORA, EIRA
 

< Go back to the overview of all orders