Atos

SRQ122675 - Projectmanager HBO Security achtergrond

Work location:
Amsterdam
Starting date:
03.12.2018
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

AANBIEDEN MET:
- volledige NAW
- MOTIVATIE
- CV in Word
- ZZP: met kvk naam en nr

==============================================================================================================
Domein werk.nl, in beheer bij IBM, heeft thans nog niet het meest optimale security niveau, wat wel vanuit de wet- en regelgeving wordt geëist.  Specifiek wordt hiermee bedoeld, de Cipher Suite version,  upgrade naar TLSv1.2 en het activeren van KPN G3 certificaten.
Randvoorwaardelijk wordt gesteld dat onze dienstverlening onafgebroken beschikbaar moet blijven voor onze klanten. Het is daarom van belang, dat onderzocht moet worden of de Werkbedrijf applicaties - functioneel en technisch-  onveranderd operationeel  blijven en daarnaast ook wordt onderzocht hoe de infrastructuur moet worden aangepast om TLS en G3 certificaten te kunnen blijven faciliteren.
Echter, het IBM vooronderzoek moet nog het inzicht geven, welke knelpunten (het niet compliant zijn aan) er mogelijk nog meer zijn binnen het domein werk.nl en wat binnen de scope van dit project toebehoort.
 
De professional zal een gedegen projectmanagement achtergrond moeten hebben, aangevuld met een (HBO) security achtergrond.
Het project wordt gestart o.b.v. een vooronderzoek met daaruit voortvloeiende de aanbevelingen. Deze aanbevelingen maakt het inzichtelijk dat WB weer compliant wordt gemaakt aan de thans geldende wet– en regelgeving. 
 
Het IBM vooronderzoek is nog niet gestart, maar moet ook –samen met de professional- worden begeleid.
Vervolgens dient een plan van aanpak te worden gemaakt, waarbij ook rekening wordt gehouden met functionele en technische releases bij het WERKbedrijf en soortgelijke planningen bij onze ketenpartners.
 
Opleiding/kennis
- Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
- Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld:
kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).
 
Ervaring
- Minimaal 6 jaar ervaring in ICT projecten, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)management en/of projectleiding.
- Ervaring met zelfstandig aansturen van complexe projecten.
- Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's (bijvoorbeeld: Systeem integratie, Systeemontwerp en Beheer).
- Enige werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming.
 
Aanvullende eisen voor de opdracht en aanbieding 1. Minimaal 2 soortgelijke opdrachten met goed resultaat in een grote organisatie vergelijkbaar met het UWV in de afgelopen 5 jaar.
2. Minimaal 6 jaar projectmanagementervaring in bestuurlijke omgevingen, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in projectmanagement in de afgelopen 10 jaar.
3. Specialistische kennis en hands-on werkervaring met Security (Cipher Suite en Certificaten), Informatiebeveiliging, Riskmanagement, Operating System in combinatie met JAVA en .Net applicaties, Oracle en Systeemintegratie.
4. Wij verzoeken u in het CV een referentie aan te leveren. Zie voor inhoud van deze referentie het functieprofiel en specifieke eisen van dit project.
5. U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
                -              Naam opdrachtgever;
                -              Periode opdracht;
                -              Omschrijving opdracht;
                -              Uw bijdrage aan de opdracht;
                -              Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
                -              Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
                -              Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
 
Opdracht/Functieprofiel
-              Eindresultaat van de opdracht;
-              Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.
 
Hoofdtaken
 Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
 Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten  Faciliteert - en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten.
 Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
 Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
 Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
 Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
 Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
 Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
 Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
 Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
 Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
 Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
o Mitigeren risico’s.
o Werken onder architectuur.
o Draagt zorg voor juiste in beheer name.
o Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.
Functiegebieden
Lijnmanagement, Planning, Advies, Relaties, Procesmanagement

< Go back to the overview of all orders