Atos

SRQ123601 - Junior Projectleider WSE Technische inhuur

Work location:
Woensdrecht
Starting date:
01.01.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
38

Junior Projectleider WSE Technisch inhuur
Aanvraag heeft eerder opengestaan als SRQ115530, eisen lichter geworden.

Voorstellen kan tot woensdag 12-12-2018 11h00


Vragen kunnen gesteld worden via aeves@staffingms.com, hier is geen deadline voor.
Omgeving

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Program Management (PM) van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).

Het LCW heeft tot doel het waarborgen van de beschikbaarheid van (luchtgebonden) wapensystemen en (grondgebonden) communicatiesystemen ten behoeve van de uitvoering van operationele taken. Het LCW draagt bij aan de instandhouding van moderne, robuuste, veilige en luchtwaardige kwalitatief hoogwaardige (lucht)wapensystemen en grondgebonden systemen. Het LCW ondersteunt de operationele gebruikers bij de voortdurende optimalisatie van de uitoefening van haar taak. Daarnaast levert het LCW in het kader van de instandhouding van systemen een bijdrage door het leveren van benodigd materieel en – op het gebied van grondgebonden systemen – technische expertise.

Het LCW voert zelfstandig technische en logistieke instandhoudingactiviteiten uit binnen de eigen infrastructuur. Het LCW vervult daarin de volgende rollen:

• Smart advisor: het adviseren van klanten, operationele commandanten, wapensysteemmanagers en projectleiders over alle zaken betreffende de instandhouding.

• Smart specifier: het specificeren van instandhoudingskentallen en het aanleveren van onderhoud- en kostendata voor operationele commandanten, wapensysteemmanagers, projectleiders en controllers.

• Smart supplier: het kosteneffectief bevoorraden door het voeren van ketenregie, gebruik makend van performance based logistics methodieken zoals overnight delivery en spare provisioning forecasting.

• Smart maintainer: het kosteneffectief uitvoeren van onderhoud, met een focus op availability based maintenance en/of het verkorten van doorlooptijden, waarbij flexibiliteit wordt gecreëerd door multi-skilling en slimme onderhoudsplanningen.

• Smart buyer: het kosteneffectief en ‘rekenkamer-proof’ inkopen van reservedelen, tooling en diensten, gebaseerd op risicospreiding door bijvoorbeeld dual sourcing.

Het LCW bestaat uit de afdelingen Staf, Program Management (PM) en Onderhoud & Logistiek (O&L).

De afdeling Program Management (PM) heeft tot doel om op basis van de Taakopdracht de met de operationele eindgebruiker van (wapen-)systemen afgesproken minimale systeem- en onderdelenbeschikbaarheid van de (wapen-)systemen te realiseren binnen het toegewezen instandhoudingsbudget. Vanuit die verantwoordelijkheid voert PM de regie over de instandhouding van de (lucht)wapensystemen en de aan CLSK toegewezen missie-ondersteunende systemen. Daarnaast is PM door middel van Supply Chain Management (SCM) verantwoordelijk voor beschikbaarheid en aansturing van de bevoorrading van reserveonderdelen inclusief de onderdelen die benodigd zijn voor de interne productie op het LCW.

De afdeling PM bestaat, naast het Hoofd PM, uit de volgende secties: PM Integrale Coördinatie, PM F-16 en PC-7, PM Chinook, PM Apache, PM NH-90 en Cougar, PM Lutra, PM Missie Ondersteunende Systemen (MOS) Blauwe Keten, PM Missie Ondersteunende Systemen (MOS) Groene Keten en het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC).


Beschrijving

De Projectleider is belast met het uitvoeren van projecten die moeten leiden tot het optimalisering van de instandhouding en onderhoudsprocessen, het mede zorgen voor identificeren en plannen van de te verwachten materieelbehoefte ten behoeve van het (wapen-)systeem en met het leveren van een deskundige technische advies in het optimaliseren van een op de klant toegesneden technische ondersteuning.Werkzaamheden

 1. Draagt binnen de keten bij aan een juiste uitvoering en sturing van instandhoudings- en onderhoudsconcepten aan (wapen-)systemen door:
  • het leiden of assisteren bij technische projecten met als doel een hogere systeembeschikbaarheid en onderhoudbaarheid van het materieel ten einde de operationele inzetbaarheid te vergroten, alsmede het aangeven van alternatieve oplossingen binnen het kader van de technische specificaties, die de voortgang en kwaliteit van het product en proces sterk kunnen beïnvloeden;
  • het doen van voorstellen voor wat betreft bijstelling van het onderhoudsconcept (afwijking van de normen) en het opstellen en toelichten van (periodieke) rapportages.
  • het opstellen van het programma van technische, materiële en financiële eisen en behoeften;
 1. Draagt zorg voor het technisch ondersteunen van in-, uitbestedings- en bedrijfsvoeringsaspecten van de instandhouding, optimalisering en vernieuwing van de onderhoudsprocessen, door:
  • het deelnemen aan vernieuwings- en onderzoeksprojecten en bespreken (intern en extern LCW) van de voortgang, kwaliteit, de met de projecten samenhangende technische aspecten en de zich hierbij voordoende problemen;
  • het technisch assisteren of uitvoeren van vernieuwingsgerichte projecten en modificaties,
  • het overleggen met vakgenoten over onderzoeken en het analyseren, beoordelen en valideren van de uit de onderzoeken voortkomende resultaten.
 2. Levert technische inbreng in het optimaliseren van een op de klant toegesneden materieel logistieke ondersteuning, door:
  • het behandelen van klachten van gebruikers (M5 meldingen SAP)
  • behandelen van meldingen vanuit de kwalitatieve voorraadcontrole (SAP).

< Go back to the overview of all orders