Atos

SRQ124237 - Procesbegeleider

Work location:
Vriezenveen
Starting date:
21.01.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
12

Opdracht en profielschets onafhankelijke procesbegeleider
 
Achtergrond
In Twenterand is een groot aantal organisaties dat zich bezighoudt met de jeugd, waaronder het jongerenwerk. Jongerenwerkers bieden een luisterend oor voor jongeren, moedigen ze aan om talenten te benutten, organiseren activiteiten en stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en het nemen van initiatieven vanuit jongeren. De jongerenwerkers doen dit door informatie en advies te geven, te coachen en vroegtijdig problematiek te signaleren. Indien nodig leiden jongerenwerkers de jongeren door naar de juiste vorm van ondersteuning.
 
Binnen de gemeente Twenterand zijn er vier organisaties die preventief jongerenwerk bieden aan jongeren tussen de 9 en 23 jaar. In 2016 en 2017 heeft er binnen de gemeente Twenterand samen met deze vier partijen, een herziening van de inrichting en aansturing van het totale jongerenwerk plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de notitie ‘Jongerenwerk in positie’ die in april 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad van Twenterand. In deze notitie staat de gewenste vernieuwde rol en positie van het jongerenwerk als onderdeel van het sociaal domein. In het kader van de versterking voorliggend veld moet professionalisering van het jongerenwerk bijdragen aan een betere signalering en vroegtijdige ondersteuning ter voorkoming van zwaardere problematiek. Outreachend jongerenwerk, waarbij jongeren opgezocht worden in hun ‘eigen’ leefomgeving, moet ervoor zorgen dat activering, preventie en ondersteuning van jongerenwerk in Twenterand voldoende geborgd zijn. Verbetering van monitoring zal het maatschappelijk effect van het jongerenwerk in de verschillende kernen moeten aantonen. Het werken in één team bevordert de kwaliteit en vermindert de kwetsbaarheid van het jongerenwerk.
 
Vanaf medio 2017 zijn de vier jongerenwerkpartners onder begeleiding van een procesbegeleider vanuit de gemeente gestart met de vormgeving van de herpositionering. Tot en met december 2017 verliep het proces onder begeleiding van de procesbegeleider constructief en heeft men stappen gezet richting integraal jongerenwerk. Vanaf 1 januari 2018 is de procesbegeleider vanuit de gemeente gestopt en zijn de vier partijen zelf aan de slag gegaan om gezamenlijk het integraal jongerenwerk verder vorm te geven. In dit proces is een kink in de kabel gekomen, waardoor de intensieve samenwerking is gestagneerd. Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met de partijen en alle partijen hebben aangegeven graag de intensieve samenwerking weer te willen oppakken.
 
Om het proces en de doorstart van de herpositionering te faciliteren, is de gemeente op zoek naar een onafhankelijke procesbegeleider met (team)coachingservaring die in staat is (cultuur)verschillen te overbruggen en het (enigszins geschade) vertrouwen tussen de partijen weer te herstellen.
 
Opdracht onafhankelijke procesbegeleider met (team)coachingservaring
Met het team van jongerenwerkers (bestaande uit zes jongerenwerkers) dient de procesbegeleider te onderzoeken wat het team nodig heeft om er als geheel te zijn voor de jongeren in Twenterand. Rekening houdend met verschillen tussen personen en organisaties, maar nog meer op zoek te gaan naar de overeenkomsten, de kennis en de competenties van allen. Een belangrijke vraag hierbij is: wat heeft het team nodig om te komen tot en te kunnen werken als een (zelfsturend) team? Hoe verminderen we de kwetsbaarheid van het team door meer afstemming en samenwerking én door veiligheid en vertrouwen te creëren binnen het team? Het uitgangspunt hierbij is de lijn zoals beschreven in de notitie ‘Jongerenwerk in positie’. Naast aandacht voor gevoeligheden binnen het team en het herwinnen van vertrouwen, zal het proces ook zeker gericht moeten zijn op de toekomst: waar willen we dat het jongerenwerk in Twenterand over 3-5 jaar staat? Onder begeleiding van de procesbegeleider moet het team bouwen aan een solide basis en toekomst van het jongerenwerk in Twenterand
 
Verwachtingen en werkzaamheden
Voor de onafhankelijke procesbegeleider is het een pré als deze kennis van het jongerenwerk en het sociaal domein heeft. Echter veel van de inhoud moet vanuit de jongerenwerkers zelf komen. Van de onafhankelijke procesbegeleiding wordt dan ook vooral verwacht dat hij/zij vanuit vertrouwen het proces begeleidt om samen met het team jongerenwerkers de herpositioneringsopdracht alsnog te doen laten slagen. Daarnaast moet er een integraal (zelfsturend) team neergezet worden.
 
De procesbegeleider is binnen de opdracht ook de verbinding tussen de vier organisaties, gemeentelijke organisatie en de lokale politiek. De procesbegeleider informeert, rapporteert en adviseert de wethouder en de lokale politiek over de voortgang. Hierbij is politiek-bestuurlijke sensitiviteit van belang.
 
In alles geldt, de procesbegeleider doet wat nodig is om bovenstaande te bereiken. Er wordt een flexibele houding verwacht van de procesbegeleider.

Geen maximaal tarief, er is een totaalbedrag van € 45.000 beschikbaar voor het gehele project.

< Go back to the overview of all orders