Atos

SRQ124254 - Interim Wijkmanager team leefomgeving Noord-Oost

Work location:
Arnhem
Starting date:
15.01.2019
Ending date:
15.07.2019
Hours per week:
32

Voor de gemeente Arnhem zijn wij op zoek naar een Interim Wijkmanager team leefomgeving Noord-Oost.

Context
Wijksturing ("Van Wijken Weten")
De teams leefomgeving, in de 8 gebieden van Arnhem, zijn de spil in en aanjager van een fundamenteel andere werkwijze, ook wel Van Wijken Weten genoemd. Omdat de samenleving snel verandert en complexer wordt staat de gemeentelijke organisatie voor een belangrijke veranderopgave in haar relatie met inwoners. De oude vertrouwde manier van werken (planmatig, langs strak afgebakende taakvelden, aanbodgericht en weinig maatwerk) is niet meer effectief. Ook is deze werkwijze onvoldoende in staat om in te spelen op initiatieven van inwoners die zelf vorm willen geven aan het zogenoemde publieke domein. Met de - gemeentebrede - invoering van wijksturing wordt beoogd:

 • meer inwoners in de gelegenheid te stellen om (meer) invloed uit te oefenen op hun leefomgeving
 • meer ruimte geven voor een groter zelforganiserend vermogen van inwoners

Krachtenveld
Kijkend naar de andere krachten die hierin een rol spelen dan zijn dat - uiteraard - de inwoners, de politiek (college en raad), de collega-ambtenaren (met als samenvattende term "kernorganisatie") en professionele partijen: van de sociale wijkteams, tot bijv. aannemers voor onderhoud van de openbare ruimte en de organisatie(s) waarbij bijv. maatschappelijk werk wordt ingekocht.

Rollen
Belangrijk bij het ontwikkelen van een andere, nieuwe manier van werken is een duidelijke, heldere rolverdeling met alle spelers in het veld. Cruciaal is de rolverdeling tussen de teams leefomgeving en kernorganisatie, o.a. omdat het een belangrijke randvoorwaarde is geweest bij het bepalen van de
omvang van de teams: deze zijn in verhouding klein (gemiddeld 4 a 5 wijkmanagers). De verhouding tussen teams en kernorganisatie kan in algemene zin gekarakteriseerd worden als resp. wegers en kenners. En bijv. ook als generalist en specialist. In de onderlinge samenwerking is het met name aan
de teams om te signaleren, agenderen en belissen (ze gaan gezamenlijk over een budget van bijna 100 mln.) en aan de collega's in de kernorganisatie om te adviseren en uit te (laten) voeren.

Al doende ontwikkelen
Bij de start is aangegeven dat er voor de invoering van wijksturing geen blauwdruk is, het is een kwestie is van al doende ontwikkelen. Daarbij komt dat zo'n fundamentele verandering niet van vandaag op morgen "in de steigers staat", dat kost jaren. Dit maakt dat het kader voor de teams leefomgeving - en ook voor de kernorganisatie - in de loop van de tijd zowel duidelijker wordt als ook kan/zal (blijven) veranderen. Daarom wordt het kader periodiek herijkt.

Samenstelling en organisatie teams
De teams kennen een hoge mate van zelforganisatie en er is geen hierarchie binnen het team (er is dus geen teamleider). Er twee functies gedefinieerd: wijkmanager 1 (schaal 12) en wijkmanager 2(schaal 11). Het aantal Wm 1 en Wm 2 binnen een team kan en mag verschillen. Wel is voorwaarde dat er in ieder team tenminste één Wm1 zit. Wellicht ontstaat nog een ondersteunende functie, die van teamassistent/teamsecretaris. Dit wordt in de eerste helft van 2019 onderzocht en uitgewerkt.

Aanleiding van de opdracht:
Het team leefomgeving Noord-Oost bestaat uit 4 wijkmanagers en een ondersteuner (laatstgenoemde is net gestart). Eén van de wijkmanagers is uitgevallen en reïntegreert in een ander team. Daarnaast is 1 van de 3 overgebleven wijkmanagers op dit moment 50% inzetbaar (is vanwege ziekte gedeeltelijk aan het werk).
De 3 wijkmanagers zijn niveau 2, we zoeken een wijkmanager niveau 1. Heel kort geformuleerd komt het verschil neer op dat wijkmanagers 2 (schaal 11) met name op tactisch-operationeel niveau functioneren en wijkmanagers 1 meer op strategisch niveau (schaal 12) Voor deze interim is schaal 13 ook een bespreekbaar.

Concrete voorbeelden uit de werkpraktijk bij strategisch niveau:

 • Neemt verantwoordelijkheid om hulp te zoeken als het functioneren van het team daarom vraagt en is verantwoordelijk voor een goede vertegenwoordiging vanuit het team in thema groepen/stad brede overleggen zoals het platformoverleg, wijkenberaad, staf);
 • Adviseert zelfstandig gevraagd en ongevraagd het bestuur over politiek gevoelige thema's;
 • Draagt er zorg voor dat het wijkprogramma aansluit bij andere wijkprogramma's en neemt het team mee in een strategisch handige gemeentelijke verantwoording (mjpb , turap etc);
 • Kan Van Wijken Weten presenteren voor politiek / belangstellenden;
 • Heeft een netwerk op thema buiten de wijk; op stedelijk of boven stedelijk niveau;
 • Heeft contact met bestuurders van opdrachtnemende partijen.

2. Wat is het beoogde opdrachtresultaat?
De interim wijkmanager moet 'gewoon' meedraaien in het werken in de wijk, met bewoners en ook met de professionals.
En heeft een bijzondere opdracht waar het gaat om:

 • een boost geven aan de teamontwikkeling, aan het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking (NB alle teams maken gebruik ven een teamcoach)
 • een boost geven aan het sturen op de inhoudelijke prioriteiten in het wijkprogramma (NB alle teams werken met agile en hebben een agile-begeleider)
 • een boost geven aan meer procesmatig werken, aan rol duidelijkheid en -vastheid. Dit irt bewoners en professionals (waaronder het sociale wijkteam), en voor al ook in de samenwerking met de collega's 'binnen' (de kernorganisatie).

Om op de betreffende drie punten een nadere invulling te geven aan het begrip 'een boost geven aan' wordt van de interim wijkmanager gevraagd om na ca. een maand, samen met het team, het beoogde resultaat (medio juli) te bepalen. En dit vervolgens als team met de leidinggevende /opdrachtgever te bespreken en te bepalen wat er nodig is om de resultaten te realiseren.
De interim wijkmanager doet enerzijds in alles mee en is zich tegelijkertijd bewust van zijn/haar tijdelijke aanwezigheid in de wijk en het team. Dit in een setting waarop het op dit moment nog niet zeker is dat de reïntegrerende wijkmanager terugkeert in dit team en er wellicht in de betreffende periode een andere, structurele oplossing moet worden gezocht.

Wanneer is de verwachte start van de opdracht?
Medio januari 2019

Wat is de verwachte einddatum van de opdracht?
Tot de zomervakantie, medio juli 2019

Wat is de beoogde inzet (in uren) van de interim wijkmanager?
Vier dagen per week, flexibel inzetbaar: Dat betekent -binnen deze uren- af en toe (bewoners)avonden en heel af en toe ook een keer in een weekend

Wat voor type projectmanager wordt gevraagd?
We zoeken iemand die hoog scoort op de volgende competenties.
Samenwerken (sensitiviteit, stijlflexibiliteit & stevigheid)
Samenwerken (beïnvloeden, adviseren, enthousiasmeren)
Netwerken, relaties opbouwen met bestuurders
Denkkracht, probleemanalyse
Denkkracht, strategische visie
Doorzettingskracht (assertiviteit, besluitvaardigheid, stressbestendigheid)
Doorzettingskracht (slagkracht, stevig regisseren en sturen)
Houding: eigenaarschap, anticiperend en proactief, denken in scenario’s

Kernwoorden:
- strategisch en procesmatig sterk
- stevig en slagvaardig
- goed in structureren het stellen van prioriteiten
Heeft ervaring met:
- het werken met (groepen) inwoners
- met opdrachtgeverschap in (grotere) gemeente
- met werken in (zelforganiserende) teams en teamontwikkeling (sturen zonder hierarchie)
Kan als generalist aantoonbaar goed uit de voeten op zowel het fysieke als óók het sociale domein Kan snel schakelen: tussen strategisch en operationeel, tussen heel diverse rollen (van opdrachtgever tot makelaar;.



< Go back to the overview of all orders