Atos

SRQ124339 - Gebiedsregisseur

Work location:
...
Starting date:
21.01.2019
Ending date:
21.01.2020
Hours per week:
20

Bureau met gebiedsregisseur en ondersteunende diensten
 
De gemeente Twenterand heeft een locatieonderzoek laten verrichten voor de nieuwbouw van een overdekt zwembad in Vriezenveen. De gemeente is voornemens dit bad aan de zuidkant van Vriezenveen op sportpark Het Midden te realiseren. De gemeente wil laten onderzoeken of het haalbaar is dat het zwembad onderdeel gaat uitmaken van een MultiFunctioneleAccommodatie (MFA) op Sportpark Het Midden te Vriezenveen. Daarnaast ontstaan in de omgeving mogelijkheden voor woningbouw, een betere ontsluiting van het gebied en integratie van een naastgelegen park.

LET OP: DIT BETREFT GEEN FUNCTIE. KLANT IS OP ZOEK NAAR EEN BUREAU IN GEBIEDSREGISSEUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN.

Opdracht
Het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar MFA Het Midden, dat bestaat uit:
I              Locatie-onderzoek waarbij de locatievlek wordt terug gebracht naar een concrete locatie
II             Inventarisatie van partijen in de MFA (incl. zwembad en sporthallen) uitmondend in een intentieovereenkomst
III            Financieel overzicht met kosten en opbrengsten. Zowel op investeringsniveau als jaarlijkse lasten en impact op gemeentelijke begroting. Uitgewerkt in twee varianten: een nieuwe sporthal en verplaatsing SPS en twee nieuwe sporthallen
 
Waar naar op zoek?
Een bureau dat:

 • Het haalbaarheidsonderzoek verricht naar het MFA met in ieder geval een overdekt zwembad en faciliteiten voor binnen- en buitensport;
 • een gebiedsregisseur levert, die stuurt op het realiseren van de vooraf geformuleerde ambities, samen met initiatiefnemers, stakeholders in het gebied en de gemeentelijke organisatie;
 • de ambities vertaalt naar (zowel in draagvlak als in financieel oogpunt) haalbare deelprojecten;
 • ervaring met het opstellen van programma ’s van eisen voor vergelijkbare opgaven met het oog op realisatie en exploitatie;
 • ervaring heeft met complexe processen en partijen weet te verbinden;
 • aantoonbare stedenbouwkundige ervaring en kennis van financiële doorrekeningen bij vergelijkbare gebiedsontwikkelingen heeft;

 
Bij inschrijving te overleggen informatie

 • Een plan van aanpak voor het haalbaarheidsonderzoek, de gewenste resultaten en bijbehorende planning, wijze van samenwerking bureau, gemeente en verschillende externe actoren en een doorkijk naar het vervolg van de procedure;
 • Welke functionarissen in het proces zullen worden ingezet, incl. uurlonen en cv’s

 
Het proces is als volgt

 • Selectie van  maximaal drie bureaus die een nadere presentatie (pitch) mogen geven op de inschrijving waarbij naast de gemeente ook initiatiefnemers van Sportpark Het Midden ook aanwezig zullen zijn
 • Opdrachtverlening uiterlijk 31 januari 2019
 • Bij een positief resultaat van de eerste fase uitvoering van de tweede fase. Hierover vindt dan nadere besluitvorming plaats en worden nadere afspraken gemaakt.    

De uiteindelijke opdracht:
                1e fase
Het verrichten van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een MFSA op het Vitaal Sportpark resulterend in:

 • Het programma van eisen voor het MFSA op het Vitaal Sportpark
 • Een door alle betrokken partijen ondertekende intentieovereenkomst
 • Een concept samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen
 • Voorstel voor visie voor het totale gebied waarbij de locatie voor de MFA (inclusief benodigde oppervlakte) is aangegeven.
 • Goede financiële doorrekening van de plannen op investeringsniveau, exploitatieniveau en impact op gemeentelijk begroting.op te leveren op uiterlijk 30 april 2019
   
  2e fase
  Afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek enz. en de besluitvorming daarop, de verdere uitwerking van het programma van eisen naar concrete deelprojecten.

Kenbaar maken belangstelling
Wanneer uw bureau in aanmerking wil komen voor de uitvoering van de onderhavige opdracht kunt u zich hiervoor inschrijven.  
 
 

 
Nadere informatie over vitaal sportpark
 
Eind 2017 heeft Synarchis in opdracht van de gemeente Twenterand een haalbaarheidsonderzoek afgerond naar een overdekt zwembad aan de noordkant van Vriezenveen. De realisering en de exploitatie van het zwembad is ook aanbesteed. Deze aanbesteding is stop gezet. Veranderende inzichten hebben doen besluiten nadere onderzoeken te laten verrichten naar de nieuwbouw van het zwembad op de plaats of in de omgeving van het huidige zwembad “de Stamper” aan de zuidkant van Vriezenveen. De indeling en het ontwerp enz. van het zwembad is grotendeels bekend.
 
Vanuit de sportverenigingen is het initiatief ontstaan om tot een zogenaamd Vitaal Sportpark te komen.  Een Vitaal Sportpark met toekomstperspectief dat vijf kenmerken kent: functiemenging, ruimtelijke integratie, goede sportieve en maatschappelijke benutting, openheid en bestuurlijke vitaliteit.
 
In het omliggende gebied ontstaan hierdoor mogelijkheden voor woningbouw, een betere ontsluiting van het gebied en integratie met het naastgelegen park. Het initiatief biedt kansen om het beheer en exploitatie van sportaccommodaties (nog) meer bij de verenigingen te beleggen en de gezamenlijke ambitie van programmering en profilering op te schroeven, zodat doelen op het gebied van samenleving, sport en gezondheid meer ondersteunend worden en het initiatief biedt kansen voor: duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie. Een mooie ontwikkeling om aan de slag te aan met de nieuwe Omgevingswet.
 
Betrokken partijen

 • Initiatiefgroep Vitaal Sportpark Vriezenveen
 • De huidige gebruikers van sportpark Het Midden te Vriezenveen.
 • Onderwijs: Noordik (VO) en het basisonderwijs

De initiatiefgroep voor het Vitaal Sportpark is op zoek naar nog meer geschikte partijen om de exploitatie te optimaliseren.
 
Wat er al is?

 • Een helder beeld over de gewenste configuratie van het zwembad
 • Een helder omgrensd gebied waar de multifunctionele accommodatie gewenst is voortvloeiend uit een locatie onderzoek (bijlage 1)
 • Een onderzoek naar de binnensportbehoefte binnen Vriezenveen (bijlage 2.)
 • Enthousiaste initiatiefnemers
 • Werkgroep in oprichting van betrokken medewerkers gemeente Twenterand

 
Vertrekpunten
-              Overdekt zwembad wordt door een risicodragende marktpartij geëxploiteerd
-              Overige ruimten worden door een stichting MFA vitaal sportpark geëxploiteerd
-              Er komt één centrale horeca voor alle gebruikers vallend onder de stichting
-              Overige ruimten worden optimaal multifunctioneel gebruikt
-              Synergie van gebruik en samenwerking wordt zo veel mogelijk uitgedrukt in meetbare maatschappelijke effecten
-              Duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en sociaal ondernemerschap krijgen een serieuze plek
-              In de investerings- en exploitatieopzet wordt duidelijk wie wat investeert, hoe de nodige inkomsten gegenereerd worden en hoe de werkzaamheden voor de exploitatie geborgd worden.
 
Uitgangspunten haalbaarheidsonderzoek

 • Het gebied tussen de voetbalvelden van DETO en de vijver is aangewezen als locatie voor vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van realisatie van het MFA met een overdekt zwembad, binnensport accommodatie, een centrale horeca en multifunctionele ruimten;
 • De sporthallen bestaan uit zes zaaldelen waarvan er ten minste vier zaaldelen voor bewegingsonderwijs kunnen worden gebruikt;
 • Het overdekte zwembad wordt door een risicodragende marktpartij geëxploiteerd;
 • Overige ruimten worden door een stichting MFA Sportpark Het Midden geëxploiteerd;
 • Alle gebruikers vallend onder de stichting maken gebruik van de gezamenlijke voorzieningen;
 • Overige ruimten worden optimaal multifunctioneel gebruikt;   
 • Initiatiefnemers Vitaal sportpark zoeken actief naar meer geschikte partijen om de exploitatie te optimaliseren;
 • Synergie van gebruik en samenwerking wordt zo veel mogelijk uitgedrukt in meetbare effecten;
 • Duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en sociaal ondernemerschap krijgen een serieuze plek;
 • Bij het vervolgonderzoek worden in ieder geval betrokken: de initiatiefgroep Vitaal sportpark, VRIVO, Peatminers, Amicitia, VZ&PC, Stichting Semipermanente Sporthal, DETO, Soweco, het Noordik en basisonderwijs.

 
Eisen aan het programma van eisen
In het programma van eisen en de samenwerkingsovereenkomst moeten in ieder geval de volgende zaken uitgewerkt worden:
-              de wensen van alle partijen die een rol spelen zijn duidelijk en concreet
-              toetsing van de wensen op realisme en haalbaarheid
-              stedenbouwkundige uitwerking inclusief infrastructuur/parkeren
-              ruimtestaat/plattegrond van 2 varianten, waarschijnlijk:
                -              variant één nieuwe sporthal en verplaatsing semipermanente hal
                -              variant twee nieuwe sporthallen
-              exploitatiemogelijkheden en risico’s
-              de randvoorwaarden, rollen en bijdragen van een ieder in de verdere fasering van de uitwerking daarna: ontwerpfase(s), realisatiefase(s) en exploitatie/beheerfase(s).
-              financiële uitwerking van investeringen, exploitatie en dekking van de varianten
-              organisatievoorstel over het vervolg, inclusief benodigde middelen daarvoor
-              facultatief onderzoek naar bodemgesteldheid in verband met optie bouw deel in vijver en toetsing kosten en risico’s
-              Rapportage en moderne visualisatie, door bijvoorbeeld VR of anderszins van voorstel(len)
 
Eventueel vervolg
Uiteraard afhankelijk van de besluitvorming in de eerste fase bestaat de mogelijkheid dat in de tweede fase vervolgopdrachten volgen. Deze moeten dan eind 2019 opgeleverd worden.
Onder voorbehoud van de nadere ontwikkelingen en besluitvorming zijn deze resultaten:

 • Een stedenbouwkundige visie voor de totale gebiedsontwikkeling rekening houdend met nieuwe omgevingswet (bouwsteen voor Omgevingsvisie)
 • Een ontwerpovereenkomst met betrokken partijen;
 • Een voorontwerp van een bestemmingsplan voor het gehele gebied;
 • Voor voorstel voor fasering  incl. van het MFA, Vitaal Sportpark, woningbouw, betere verbinding van het gebied, integratie van het naastgelegen park,
 • Hoe en waar kunnen binnen alle deelprojecten doelstellingen m.b.t. duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie behaald.
 • Het initiatief van de initiatiefgroep Vitaal Sportpark wordt uitgewerkt naar de bij de definitiefase behorende documenten, onderzoeken, uitwerking van verschillende deelprojecten enz.
 • Een concept voorbereidingsovereenkomst met betrokken partijen.
 • Een organisatievoorstel voor het vervolg, inclusief de benodigde middelen daarvoor.
LET OP: DIT BETREFT GEEN FUNCTIE. KLANT IS OP ZOEK NAAR EEN BUREAU IN GEBIEDSREGISSEUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN.

Uitsluitend de volgende aanvullende informatie is opvraagbaar bij  dastwente@staffingms.com

Toekomstvisie van de initiatiefnemers voor Vitaal Sportpark
Locatie onderzoek
Presentatie 13-10-2018 Sportpark Het Midden
Van droom naar stip op de horizon

< Go back to the overview of all orders