Atos

SRQ124368 - Subsidieverlener POP3

Work location:
Utrecht
Starting date:
04.02.2019
Ending date:
04.02.2020
Hours per week:
32

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 
Wat doen wij
De Provincie Utrecht voert vanuit het domein Fysieke Leefomgeving (LFO) haar beleid uit met een aantal programma’s voor het landelijk gebied:
Het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op duurzaamheid en innovatie in de landbouw en de vitaliteit van de plattelandseconomie. POP3 wordt uitgevoerd door de 12 provincies, het Ministerie van Economische zaken en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). POP3 projecten zijn voornamelijk fysieke investeringen gericht op de waterhuishouding, verbetering van de landbouwstructuur en duurzame bedrijfsvoering maar ook kennisdeling, samenwerking en innovatie vallen er onder. POP3 subsidies worden verdeeld via tenders. Een bijzondere plek nemen de 2 LEADER-gebieden met een eigen strategie die bestuurd worden door 2 lokale groepen. POP3 wordt uitgevoerd met 50% cofinanciering afkomstig van AVP, de bijdragen van waterschappen en gemeenten. De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is het investeringsprogramma van de provincie Utrecht voor het landelijk gebied.
Naast de genoemde programma’s voert het Domein LFO ook zogenaamde structurele taken uit. Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van een teamleider en zijn structureel van aard. Eén van die structurele taken betreft het beheren van (agrarische) natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Juridische basis voor deze taken zijn de Subsidieverordening Natuur en Landschap en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap.
 
De beoordeling van POP3 subsidies en subsidies (agrarisch) natuurbeheer, vindt grotendeels plaats binnen het cluster Subsidies van het domein Bedrijfsvoering in samenwerking met het domein LFO. Dit cluster voert centraal alle subsidieregelingen uit met bijzondere aandacht voor uniformiteit en rechtmatigheid. Je wordt geplaatst binnen dit cluster.
 
Wat ga je doen
Je zorgt voor invulling van het POP-subsidieloket van de Provincie, samen met twee collega’s die hierin al ruim een jaar zijn ingewerkt. Daarbij toets je subsidieaanvragen die via een digitaal systeem van RVO.nl binnenkomen, aan de inhoudelijke, financiële, juridische én Europese kaders. Je verzorgt i.o.m. RVO.nl het opstellen van de beschikking en het voorstel voor besluitvorming. Dit geldt voor het hele proces van subsidieverstrekking, van aanvraag tot en met vaststelling. Europese subsidies stellen hoge eisen aan zorgvuldigheid t.a.v. het volgen van procedures, onderbouwing van besluiten en documentatie. In het subsidieproces onderhoud je contacten met RVO als betaalorgaan en met een adviescommissie die de aanvragen inhoudelijk toetst. Ook onderhoud je contacten met de opdrachtgever (LFO) en RVO.nl als interpretaties van de kaders dit nodig maken.
Daarnaast toets je subsidieaanvragen (agrarisch) natuurbeheer op basis van de SVNL en aanvragen functieverandering en inrichting in het kader van de SKNL. Je begeleid het volledige proces van aanvraag tot beschikking en vaststelling in overleg met opdrachtgever LFO.
 
De provincie Utrecht is op zoek naar 2 subsidieverleners en daarom  mogen er 2 CV's per leverancier aangeboden worden! 

< Go back to the overview of all orders