Atos

SRQ124439 - Adviseur milieukwaliteit

Work location:
Leiden
Starting date:
21.01.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
16

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
 
FUNCTIEPROFIEL
(Staf)afdeling                       : Omgevingsmanagement
Naam functie                       : Adviseur milieukwaliteit
Functienummer                  : 302
 
1             DOEL VAN DE AFDELING
Binnen de afdeling Omgevingsmanagement is kennis gebundeld van verschillende specialismen. De afdeling is verantwoordelijk voor advisering aan de opdrachtgever en de interne organisatie. Daarnaast worden aanvragen voor vergunningen en meldingen behandeld. De afdeling is gericht op voortdurende innovatie en verbetering in methoden en technieken die ten goede komen aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering en werkt intensief samen en deelt kennis met deelnemers en (keten)partners en verbetert en bewaakt de veiligheid en omgevingskwaliteit van inwoners en bedrijven.
 
2             DOEL  (DEEL)PROJECT
a             Risico register gevaarlijke stoffen
Het RRGS is een openbaar register dat gegevens bevat over de externe veiligheid. Het register wordt beheerd door de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies van het IPO. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s en de Regeling provinciale risicokaart zijn gemeenten verplicht om gegevens over kwetsbare objecten in te voeren in het ISOR. Het bevoegd gezag is verplicht om actuele gegevens aan te leveren aan het risicoregister. Het register dient vanzelfsprekend up-to-date te blijven.  Deze gegevens worden vervolgens gepubliceerd op de risicokaart. Om vervuiling van het register tegen te gaan, wordt de inhoud waarvoor wij verantwoordelijk zijn, periodiek getoetst en een structuur opgezet om de actualiteit te waarborgen.  Bij dit onderdeel sluiten wij aan bij het Beheersdocument risico inventarisatie uit 2014.
b             Overstromingsrisico
Het Nationaal Waterplan van 2016-2021 geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid weer. De ambitie is dat overheden, bedrijven en burgers zich meer bewust zijn van de kansen en bedreigingen van het water. De Richtlijn overstromgingsrisico verplicht de EU lidstaten tot het maken van een voorlopige risicobeoordeling , overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen. Op deze kaart worden diverse gebieden binnen ons werkgebied aanmerkt, met een overstromingsrisico is. Naar de kans en risico’s/ effecten van een overstroming voor bedrijven met een verhoogd risico (waaronder GGO-bedrijven) is nog geen onderzoek gedaan naar. Er is dan ook geen beleid geformuleerd hoe om te gaan met de risico’s van een overstroming en vergunningen niet aangepast aan de mogelijke risico's.
 
3             POSITIE
Legt verantwoording af aan de teamleider van de afdeling Omgevingsmanagement.
 
Heeft contact met medewerkers, gemeenten, hogere overheden en externe uitvoerders waarbij het gaat om het verkrijgen en verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol.
 
4             RESULTAATGEBIEDEN
Beleidsontwikkeling en advisering op het vakgebied (externe)veiligheid; ruimtelijke ordening en milieu

 • Verricht onderzoek, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen. Bedrijfsbezoeken zijn hier onderdeel van;
 • Vertaalt uitkomsten in voorstellen en notities;
 • Adviseert het management en collegae;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied;
 • Draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete maatregelen e.d.

 
Prestatie-indicatoren

 • Kwaliteit en tijdigheid van de beleidsnotities;
 • Implementatie van werkwijzen.

 
5             ONTWIKKELINGEN
Er is een duidelijke tendens naar een verdergaande decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor een grotere beleidsruimte ontstaat. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor gemeenten om zelf lokaal beleid (bijv. op het terrein van geluid en lucht) vast te stellen. De samenhang van het milieubeleid met de ruimtelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk om specifiek naar gebieden te kijken om te bezien welke milieukwaliteit daar gerealiseerd kan of moet worden.
 
6             KRITIEKE SITUATIES
De adviseur is in de praktijk vaak specialist op een van de vakgebieden van deze functie. Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het vakgebied te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.
Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
 
7             COMPETENTIES
7.1          Gedragsvaardigheden

 • Mondelinge presentatie
 • Overtuigingskracht
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Probleemanalyse

 
7.2          Kennis

 • HBO- opleiding
 • kennis van de vakgebieden (externe)veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu
 • ervaring op het vakgebied

< Go back to the overview of all orders