Atos

SRQ124470 - Milieutechnisch medewerker vergunningen

Work location:
Leiden
Starting date:
01.02.2019
Ending date:
01.08.2019
Hours per week:
36

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND

 
FUNCTIEPROFIEL
 
(Staf)afdeling                                              :   Omgevingsmanagement
Naam functie                                              :    Milieutechnisch medewerker vergunningen
Functienummer                                           :   202

 

 
 
1.           DOEL VAN DE AFDELING
 
Binnen de afdeling Omgevingsmanagement is kennis gebundeld van verschillende specialismen. De afdeling is verantwoordelijk voor advisering aan de opdrachtgever en de interne organisatie. Daarnaast worden vergunningen en meldingen behandeld. De afdeling is gericht op voortdurende innovatie en verbetering in methoden en technieken die ten goede komen aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering en werkt intensief samen en deelt kennis met deelnemers en (keten)partners en verbetert en bewaakt de veiligheid en omgevingskwaliteit van inwoners en bedrijven.

 
2.           DOEL VAN DE FUNCTIE
 
Zorgdragen voor een optimale milieuprestatie van bedrijven vanuit reguleringsoogpunt. Ontwikkelt daartoe (operationeel) beleid, stelt de daartoe benodigde producten -waaronder vergunningen- vast en draagt zorg voor de uitvoering.
 
 
3.           POSITIE
 
Legt verantwoording af aan de teamleider van de afdeling Omgevingsmanagement, cluster vergunningen milieu. Heeft contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende rol. Moet daarnaast op basis van kennis en deskundigheid verplichtingen kunnen opleggen, waarbij overtuigingskracht de boodschap kan ondersteunen. 
 
 
4.           RESULTAATGEBIEDEN
 
4.1          Advisering en behandeling milieuvergunningaanvragen

-       Toetst en beoordeelt vergunningaanvragen en meldingen;
-       Beoordeelt bedrijfsactiviteiten en zorgt ervoor dat het bedrijf conform actuele voorschriften in werking is;
-       Formuleert operationeel beleid;
-       Informeert aanvragers over de procedure, criteria e.d;
-       Behandelt zienswijzen in het kader van procedures;

-        Adviseert intern men extern


Prestatie-indicatoren

-              Kwaliteit en tijdigheid van de rapporten, vergunningen en beschikkingen;
-              Aantal vergunningen;
-              Aantal ambtshalve beschikkingen;
-              Actualiteit vergunningen;
-              Kwaliteit van de adviezen;
-              Klantgerichtheid.

 
4.2         Projecten


-        Is inhoudelijk verantwoordelijk voor (kleinere) projecten
-        Bewaakt de actualiteit en vertaalt zaken naar de afdeling
-        Zorgt voor relevante naslagwerkenPrestatie-indicatoren

-              Kwaliteit en tijdigheid van het project.
 
4.3         Planning en control

-        Beoordeelt welke producten nodig zijn op het reguleringsgebied;
-        Bewaakt de voortgang van de uitvoering en levert informatie aan betrokkenen;
-        Handelt conform de uitgangspunten van het kwaliteitssysteem van de ODWHPrestatie-indicatoren

-         Kwaliteit en uitvoerbaarheid van plannen
-         Rapportage

 
4.4         Communicatie en afstemming

-        Levert relevante informatie aan de betreffende toezichthouder in het cluster
-        Draagt zorg voor juiste en actuele informatie over bedrijven in de database 
-        Draagt zorg voor relevante informatie aan bedrijven en onderhoudt contacten

 

Prestatie-indicatoren

-              Kwaliteit inhoud database
-              Klantgerichtheid

 
 
5.           ONTWIKKELINGEN
Het bestaande instrumentarium van de Wet milieubeheer moet verder worden verkend om bedrijven mee te nemen naar een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij is een goede communicatie richting bedrijven van belang, evenals kennis van nieuwe ontwikkelingen mogelijkheden om de eisen voor bedrijven vast te leggen in regels. Hierbij is samenwerking nodig met externe overheden en in te huren deskundigheid en andere doelgroepen.
 
 
6.           KRITIEKE SITUATIES
 
Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.
 
Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
 
Moet kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en moet zich kunnen profileren als een onafhankelijke partij in conflictsituaties.

 
 
7.       COMPETENTIES
 
7.1     Gedragsvaardigheden
 
-              Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
-              Overtuigingskracht
-              Oordeelsvorming
-              Plannen en organiseren
-              Klantgerichtheid
-              Samenwerken
-              Integriteit

 
7.2   Kennis
 
-        HBO opleiding op technisch of chemisch gebied
-        Kennis van milieurecht en (milieu)chemie
-        Bij voorkeur enige jaren ervaring op het vakgebied

< Go back to the overview of all orders