Atos

SRQ125631 - projectleider Opstellen Uitvoeringsprogramma's

Work location:
Utrecht
Starting date:
18.03.2019
Ending date:
20.09.2019
Hours per week:
32

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de Provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 
Het domein Mobiliteit
Binnen het domein Mobiliteit zijn alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden samengevoegd.
Als meest competitieve regio Utrecht is de Metropool Regio Utrecht een erg aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in een forse groei in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename in de mobiliteit in, vanuit en door de regio. Het programma U Ned wil de komende tien jaar zorgen voor een evenwichtig groei en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid. Daarnaast werken we aan programma’s als Toekomstbeeld OV, Minder Hinder en ons eigen Knooppuntenbeleid. Wij zoeken een projectleider die hier een bijdrage aan gaat leveren op strategisch maar ook tactisch niveau.

Wat ga je doen?
Als projectleider zorg jij voor het opstellen en vaststellen van zes of zeven uitvoeringsprogramma’s binnen het domein mobiliteit. Na de vaststelling door PS van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 in juli 2018 moeten de daarin gestelde doelen, actielijnen, indicatoren en middelen verder uitgewerkt worden in uitvoeringsprogramma’s:
  • Smart mobility
  • Verkeersveiligheid
  • Provinciale wegen
  • Openbaar vervoer
  • Knooppunten
  • Fiets
  • Goederenvervoer 
De uitvoeringsprogramma’s vormen de tactische vertaling door GS van de kaders gegeven door PS in het Mobiliteitsprogramma. De doelen uit het programma worden hierin vertaald naar de output voor de komende vijf jaar en geeft richting voor de uitvoering. In de programma’s worden (acties t.b.v. het behalen van) doelen geconcretiseerd, waarbij helder is welke keuzen zijn gemaakt en waarop die zijn gebaseerd. Aan de doelen zijn of worden indicatoren gekoppeld, op basis waarvan wij tevens beter op voortgang kunnen sturen en kunnen bijsturen waar nodig. Het mandaat voor het vaststellen van deze programma’s ligt bij GS.
 
Afstemming met andere organisatie onderdelen/werkvelden en met onze externe partners moet tevens worden georganiseerd. Denk hierbij aan een dag voor gemeenten om input te leveren en het aansluiten bij gremia als de U10 en Regio Amersfoort. Een goede afstemming met de omgeving is cruciaal voor een gedragen plan en een vlotte uitvoering.
 
Voor elk van de onderwerpen is een trekker benoemd en is een groep medewerkers beschikbaar en actief om vorm te geven aan het programma. De fase waarin zich de opbouw van het programma bevindt verschilt per onderwerp.
 
Als projectleider verwachten we dat je aanjaagt, faciliteert, ondersteunt waar nodig, coördineert, het geheel en de nodige verbindingen overziet en samen met de deel-projectleiders werkt naar een zorgvuldig voorbereide besluitvorming door PS in juli.
 
Wat verwachten wij?
 Je bent van het type ‘zelf-startend en zelfsturend’ en ‘minder woorden meer daden’. Je beschikt over verbindingskracht, toont persoonlijk leiderschap, inspireert en creëert voorwaarden voor succes.
Nieuwsgierigheid en belangstelling vormen bij je opdracht het vertrekpunt. Natuurlijk heb je veel plezier in je werk en dit werkt aanstekelijk. Mensen met wie je samenwerkt willen als vanzelf meedoen. Je hebt ervaring met projecten of programma’s, waarbij meerdere partners actief participeerden en die tot een interessant resultaat gebracht. Het spanningsveld tussen scopemanagement, strakke budgetten, scherpe planning én een wijzigende buitenwereld met regelmatig aanvullende wensen, is je aantoonbaar bekend.

< Go back to the overview of all orders