Atos

SRQ126051 - Projectsecretaris visitatiecommissie ProDemos

Work location:
Den Haag
Starting date:
25.03.2019
Ending date:
03.07.2019
Hours per week:
12

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

De opdracht hoort bij de directie Democratie en Bestuur (DenB) van het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW). De directie richt zich op de versterking van de verbinding tussen kiezers en gekozenen en tussen inwoners en hun overheid. Ook richt de directie zich op een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers. Daarnaast ligt er focus op een weerbaarder lokaal bestuur, dat gericht is op zowel veiligheid van politieke ambtsdragers als op robuuste democratische instituties.

Het ministerie heeft een subsidieregeling met de stichting ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Deze regeling schrijft voor dat periodiek een visitatie plaatsvindt. De eerste visitatie vond plaats in 2014. Voor de tweede visitatie zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.

Opdrachtomschrijving
In opdracht van de minister van BZK vindt in de maanden april, mei en juni een visitatie van ProDemos plaats. De visitatie richt zich op de relevantie van de missie en doelstellingen van ProDemos, de kwaliteit van de organisatie, het publieksbereik en de condities voor continuïteit. ProDemos voert op dit moment een zelfevaluatie uit en het is aan de visitatiecommissie om te bepalen of de zelfevaluatie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. De visitatie volgt de onderzoeksvragen die zijn opgenomen in het visitatieprotocol. De commissie bestaat uit 5 leden vanuit verschillende organisaties en met diverse expertises. Als secretaris ondersteun je de commissie in het uitvoeren van het onderzoek. In opdracht van de commissie schrijf je het eindrapport. Daarnaast verzamel en verspreid je de stukken, plan je interviews en besprekingen en zorg je voor de verslaglegging van de bijeenkomsten en interviews.

Eisen en wensen tbv de opdracht
- Je hebt een afgeronde academische opleiding
- Je hebt werkervaring in een (politieke) beleidsomgeving
- Je bent ervaren in het schrijven van rapporten en je hebt een vlotte pen.
- Je kunt goed plannen en organiseren en gaat zelfstandig te werk.
- Je bent in staat processen te overzien en kan verschillende bijdragen samensmeden tot een coherent verhaal.

< Go back to the overview of all orders