Solution Architect

Location
Maastricht
Start date
26/06/2023
End date
31/01/2024
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ166733
Share this request:

Algemene omschrijving

De solutionarchitect geeft binnen programma’s of projecten richting aan het realiseren van concrete oplossingen binnen de informatievoorziening van een grote organisatie binnen de zorg. De solutionarchitect werkt vanuit de doelarchitectuur en binnen de gestelde kaders en richtlijnen aan het opstellen van een definitieve projectstartarchitectuur en een globaal ontwerp en begeleidt het opstellen van detailontwerpen en het aanschaffen, inrichten en/of ontwikkelen van oplossingen.
Hoewel solutionarchitecten werken vanuit de context van een programma of project, zoeken ze actief afstemming met de enterprise architecten en domeinarchitecten uit het architectuurteam om te kunnen komen tot oplossingen die passen binnen de een grote organisatie binnen de zorg-architectuur en die waar relevant ook herbruikbaar zijn voor toepassing buiten het eigen programma of project.
Daarnaast zal de solutionarchitect samen met de Domein architect zijn/haar kennis inzetten bij het aangeven van mogelijke verbetertrajecten/lifecycle en innovations
De functie van solutionarchitect – en onderstaande uitwerking naar doelstellingen en resultaatgebieden – is beschreven aan de hand van het IV-proces[1].

Doelstellingen

De solutionarchitect is verantwoordelijk voor:

 • Het met enterprise- en domeinarchitecten afstemmen over de toepassing van doelarchitectuur, kaders en richtlijnen binnen de context van een programma of project – en over eventuele voorgenomen afwijkingen daarvan;
 • Het borgen dat projectproducten zoals globaal ontwerp, detailontwerpen en daadwerkelijke oplossingen in lijn en in samenhang zijn en blijven met de projectstartarchitectuur en de onderliggende organisatie brede doelarchitectuur, kaders en richtlijnen;
 • Draagt bij aan het creëren van een “solution” roadmap in afstemming met de domein architecten en de beheerorganisatie;
 • Het borgen dat gerealiseerde oplossingen als herbruikbaar bouwblok binnen de informatievoorziening ingezet kunnen worden;
 • Het opleveren van project specifieke architectuurdocumentatie (Zoals bijvoorbeeld PSA’s en detail ontwerpen) en het (laten) bijwerken van de organisatie brede vastlegging van architectuur- en ontwerpdocumentatie;
 • Advisering m.b.t. operationalisatie en implementatie van ICT-Oplossingen.
 • Het bijdrage aan en toetsing van de ontwikkeling van standaarden en kaders voor applicatie-, data- en infra-architectuur.

Resultaatgebieden

De solutionarchitect is primair verantwoordelijk voor de resultaten op de volgende gebieden:
Afstemmen

 • In het kader van de start van een project werkt een solutionarchitect de door een informatiemanager opgestelde globale projectstartarchitectuur uit tot een definitieve projectstartarchitectuur die de informatiebehoefte vertaalt in een concrete en haalbare oplossingsrichting;
 • De solutionarchitect informeert zich over de relevante kaders en richtlijnen, bespreekt aandachtspunten voor toepassing met de betreffende (enterprise- en domein)architecten, verwerkt het resultaat in de definitieve projectstartarchitectuur en legt deze ter goedkeuring voor aan het architectuurteam[2];
 • Indien het doel van het programma of project daartoe noopt, stelt de solutionarchitect een voorstel op voor het afwijken van doelarchitectuur, kaders of richtlijnen en legt dit afwijkingsvoorstel ter goedkeuring voor aan het architectuurteam. Dit kan zowel bij de start van een project (als bijlage bij de projectstartarchitectuur), als tijdens de uitvoering van het project;
 • De solutionarchitect informeert het architectuurteam over de uiteindelijke realisatie van projectproducten en de kwaliteit daarvan in het kader van het opstellen van een advies aan de projectstuurgroep over decharge van het programma of project;
 • De solutionarchitect zal in projecten en samen met de domein architecten en de beheerorganisatie afstemming zoeken daar waar hij/zij afwijkingen heeft geconstateerd van de afgesproken architectuur.

Projectproducten

 • De solutionarchitect stelt een definitieve detail projectstartarchitectuur op, zie resultaatgebied afstemmen;
 • De solutionarchitect stelt het globaal ontwerp voor de te realiseren oplossing op en legt deze ter goedkeuring voor aan het architectuurteam;
 • De solutionarchitect is verantwoordelijk voor het binnen programma’s of projecten (laten) opstellen van detailontwerpen. Hij/zij bewaakt de realisatie en de kwaliteit hiervan en stemt onregelmatigheden af met betrokkenen;
 • De solutionarchitect borgt dat gerealiseerde oplossingen in lijn zijn en blijven met de projectstartarchitectuur en de onderliggende organisatie-brede doelarchitectuur, kaders en richtlijnen.

Herbruikbare bouwblokken

 • De solutionarchitect borgt dat oplossingen uit het programma of project ook herbruikbaar zijn voor andere belanghebbenden binnen de organisatie;
 • De solutionarchitect zorgt ervoor dat het programma of project de randvoorwaarden daarvoor invult, zodat de architectuur goed beschreven, geïmplementeerd en geborgd is. De teamleider is verantwoordelijk voor de acceptatie door beheer

Bijwerken vastlegging

 • De solutionarchitect zorgt voor de oplevering van programma-/ of projectspecifieke architectuurdocumentatie;
 • De solutionarchitect zorgt er daarnaast ook voor dat organisatie-brede vastlegging van architectuur- en ontwerpdocumentatie, indien relevant, bijgewerkt wordt aan de resultaten van het programma of project.

Algemene typering

De solutionarchitect brengt de benodigde kennis en ervaring met een te realiseren oplossing in. De solutionarchitect heeft daarmee primair een rol binnen een programma of project: hij/zij geeft richting aan het succesvol ontwerpen en realiseren van de oplossing. Tegelijkertijd voelt de solutionarchitect zich er niet alleen voor verantwoordelijk dat die oplossing er komt, maar ook dat die oplossing kwalitatief goed is en past binnen de doelarchitectuur, kaders en richtlijnen van de organisatie. Daarmee moet de solutionarchitect zowel oplossingsgericht zijn, als gericht zijn op de afstemming met belanghebbenden binnen en buiten het programma of project. De solutionarchitect toets ook en rapporteert afwijkingen aan de domain arcbitect.

Speelruimte

De speelruimte voor de solutionarchitect wordt enerzijds bepaald door de opdracht van het programma of project, zoals door de informatiemanager vastgelegd in de stukken uit de analyse van een aanvraag/voorstel. Anderzijds wordt de speelruimte bepaald door de doelarchitectuur, kaders en richtlijnen van organisatie – en de afstemming daarover met het architectuurteam.

Contacten

De belangrijkste contacten van de solutionarchitect zijn:

 • Met de informatiemanager over informatiebehoefte, eisen en wensen die ten grondslag liggen aan het programma en project en over uitgevoerde informatieanalyse voorafgaand aan de start van het programma/project;
 • Met de enterprise architecten over de organisatie -doelarchitectuur en organisatie -brede kaders en richtlijnen;
 • Met de domeinarchitecten over de toepassing van kaders en richtlijnen op het gebied van IT-specialistische beleidsdomeinen Infrastructuur, Integratie, Data, Research, Security, Beheer en Medische instrumentatie;
 • Met de bij het programma of project betrokken specialisten van organisatie of betrokken leveranciers over het realiseren van de oplossing conform projectstartarchitectuur en globaal ontwerp;
 • Met andere rollen binnen de lijnorganisatie van MIT over het overdragen van projectproducten en kennis daarover naar de lijnorganisatie ten behoeve van gebruik en beheer;
 • Met (programma-/project- én relevant lijn-)management om te adviseren en draagvlak te verwerven voor de te maken keuzes bij ontwikkeling en implementatie van ICT-oplossingen.

Kennis/vaardigheden

 • Vaktechnische vaardigheid op het terrein van ICT-architectuur;
 • Kennis van het applicatielandschap, data-architectuur, infrastructuur en technologie;
 • Vaardigheid in het behandelen van vraagstukken op conceptueel en praktisch niveau en uit werken ervan in één of meerdere (solution-)architecturen;
 • Ervaring met ICT-oplossingen op het aandachtsgebied van het betreffende programma of project in het algemeen, of met het beoogde in te zetten product, platform of technologie in het bijzonder;
 • Kennis van ontwikkelingen op het aandachtsgebied van het betreffende programma of project;
 • Kennis van methoden en technieken voor ontwerp, weergave en analyse van ICT (modellen, landschappen e.d.);
 • Kennis van het van UMC’s;
 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Vaardigheid in het (conceptueel en/of technisch) vertalen van informatiebehoefte, kaders en richtlijnen naar een passende oplossingsrichting, in het afstemmen daarover met belanghebbenden en in het begeleiden van de nadere uitwerking en realisatie;
 • Vaardigheid in communiceren en het overdragen van kennis.
 


 
[2] Architecten uit het architectuurteam ondersteunen de solutionarchitect bij het komen tot goede projectproducten.

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Maastricht
36
26/06/2023
26/06/2023
31/01/2024
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ166733
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Maastricht
26/06/2023
31/01/2024
36

Algemene omschrijving

De solutionarchitect geeft binnen programma’s of projecten richting aan het realiseren van concrete oplossingen binnen de informatievoorziening van een grote organisatie binnen de zorg. De solutionarchitect werkt vanuit de doelarchitectuur en binnen de gestelde kaders en richtlijnen aan het opstellen van een definitieve projectstartarchitectuur en een globaal ontwerp en begeleidt het opstellen van detailontwerpen en het aanschaffen, inrichten en/of ontwikkelen van oplossingen.
Hoewel solutionarchitecten werken vanuit de context van een programma of project, zoeken ze actief afstemming met de enterprise architecten en domeinarchitecten uit het architectuurteam om te kunnen komen tot oplossingen die passen binnen de een grote organisatie binnen de zorg-architectuur en die waar relevant ook herbruikbaar zijn voor toepassing buiten het eigen programma of project.
Daarnaast zal de solutionarchitect samen met de Domein architect zijn/haar kennis inzetten bij het aangeven van mogelijke verbetertrajecten/lifecycle en innovations
De functie van solutionarchitect – en onderstaande uitwerking naar doelstellingen en resultaatgebieden – is beschreven aan de hand van het IV-proces[1].

Doelstellingen

De solutionarchitect is verantwoordelijk voor:

 • Het met enterprise- en domeinarchitecten afstemmen over de toepassing van doelarchitectuur, kaders en richtlijnen binnen de context van een programma of project – en over eventuele voorgenomen afwijkingen daarvan;
 • Het borgen dat projectproducten zoals globaal ontwerp, detailontwerpen en daadwerkelijke oplossingen in lijn en in samenhang zijn en blijven met de projectstartarchitectuur en de onderliggende organisatie brede doelarchitectuur, kaders en richtlijnen;
 • Draagt bij aan het creëren van een “solution” roadmap in afstemming met de domein architecten en de beheerorganisatie;
 • Het borgen dat gerealiseerde oplossingen als herbruikbaar bouwblok binnen de informatievoorziening ingezet kunnen worden;
 • Het opleveren van project specifieke architectuurdocumentatie (Zoals bijvoorbeeld PSA’s en detail ontwerpen) en het (laten) bijwerken van de organisatie brede vastlegging van architectuur- en ontwerpdocumentatie;
 • Advisering m.b.t. operationalisatie en implementatie van ICT-Oplossingen.
 • Het bijdrage aan en toetsing van de ontwikkeling van standaarden en kaders voor applicatie-, data- en infra-architectuur.

Resultaatgebieden

De solutionarchitect is primair verantwoordelijk voor de resultaten op de volgende gebieden:
Afstemmen

 • In het kader van de start van een project werkt een solutionarchitect de door een informatiemanager opgestelde globale projectstartarchitectuur uit tot een definitieve projectstartarchitectuur die de informatiebehoefte vertaalt in een concrete en haalbare oplossingsrichting;
 • De solutionarchitect informeert zich over de relevante kaders en richtlijnen, bespreekt aandachtspunten voor toepassing met de betreffende (enterprise- en domein)architecten, verwerkt het resultaat in de definitieve projectstartarchitectuur en legt deze ter goedkeuring voor aan het architectuurteam[2];
 • Indien het doel van het programma of project daartoe noopt, stelt de solutionarchitect een voorstel op voor het afwijken van doelarchitectuur, kaders of richtlijnen en legt dit afwijkingsvoorstel ter goedkeuring voor aan het architectuurteam. Dit kan zowel bij de start van een project (als bijlage bij de projectstartarchitectuur), als tijdens de uitvoering van het project;
 • De solutionarchitect informeert het architectuurteam over de uiteindelijke realisatie van projectproducten en de kwaliteit daarvan in het kader van het opstellen van een advies aan de projectstuurgroep over decharge van het programma of project;
 • De solutionarchitect zal in projecten en samen met de domein architecten en de beheerorganisatie afstemming zoeken daar waar hij/zij afwijkingen heeft geconstateerd van de afgesproken architectuur.

Projectproducten

 • De solutionarchitect stelt een definitieve detail projectstartarchitectuur op, zie resultaatgebied afstemmen;
 • De solutionarchitect stelt het globaal ontwerp voor de te realiseren oplossing op en legt deze ter goedkeuring voor aan het architectuurteam;
 • De solutionarchitect is verantwoordelijk voor het binnen programma’s of projecten (laten) opstellen van detailontwerpen. Hij/zij bewaakt de realisatie en de kwaliteit hiervan en stemt onregelmatigheden af met betrokkenen;
 • De solutionarchitect borgt dat gerealiseerde oplossingen in lijn zijn en blijven met de projectstartarchitectuur en de onderliggende organisatie-brede doelarchitectuur, kaders en richtlijnen.

Herbruikbare bouwblokken

 • De solutionarchitect borgt dat oplossingen uit het programma of project ook herbruikbaar zijn voor andere belanghebbenden binnen de organisatie;
 • De solutionarchitect zorgt ervoor dat het programma of project de randvoorwaarden daarvoor invult, zodat de architectuur goed beschreven, geïmplementeerd en geborgd is. De teamleider is verantwoordelijk voor de acceptatie door beheer

Bijwerken vastlegging

 • De solutionarchitect zorgt voor de oplevering van programma-/ of projectspecifieke architectuurdocumentatie;
 • De solutionarchitect zorgt er daarnaast ook voor dat organisatie-brede vastlegging van architectuur- en ontwerpdocumentatie, indien relevant, bijgewerkt wordt aan de resultaten van het programma of project.

Algemene typering

De solutionarchitect brengt de benodigde kennis en ervaring met een te realiseren oplossing in. De solutionarchitect heeft daarmee primair een rol binnen een programma of project: hij/zij geeft richting aan het succesvol ontwerpen en realiseren van de oplossing. Tegelijkertijd voelt de solutionarchitect zich er niet alleen voor verantwoordelijk dat die oplossing er komt, maar ook dat die oplossing kwalitatief goed is en past binnen de doelarchitectuur, kaders en richtlijnen van de organisatie. Daarmee moet de solutionarchitect zowel oplossingsgericht zijn, als gericht zijn op de afstemming met belanghebbenden binnen en buiten het programma of project. De solutionarchitect toets ook en rapporteert afwijkingen aan de domain arcbitect.

Speelruimte

De speelruimte voor de solutionarchitect wordt enerzijds bepaald door de opdracht van het programma of project, zoals door de informatiemanager vastgelegd in de stukken uit de analyse van een aanvraag/voorstel. Anderzijds wordt de speelruimte bepaald door de doelarchitectuur, kaders en richtlijnen van organisatie – en de afstemming daarover met het architectuurteam.

Contacten

De belangrijkste contacten van de solutionarchitect zijn:

 • Met de informatiemanager over informatiebehoefte, eisen en wensen die ten grondslag liggen aan het programma en project en over uitgevoerde informatieanalyse voorafgaand aan de start van het programma/project;
 • Met de enterprise architecten over de organisatie -doelarchitectuur en organisatie -brede kaders en richtlijnen;
 • Met de domeinarchitecten over de toepassing van kaders en richtlijnen op het gebied van IT-specialistische beleidsdomeinen Infrastructuur, Integratie, Data, Research, Security, Beheer en Medische instrumentatie;
 • Met de bij het programma of project betrokken specialisten van organisatie of betrokken leveranciers over het realiseren van de oplossing conform projectstartarchitectuur en globaal ontwerp;
 • Met andere rollen binnen de lijnorganisatie van MIT over het overdragen van projectproducten en kennis daarover naar de lijnorganisatie ten behoeve van gebruik en beheer;
 • Met (programma-/project- én relevant lijn-)management om te adviseren en draagvlak te verwerven voor de te maken keuzes bij ontwikkeling en implementatie van ICT-oplossingen.

Kennis/vaardigheden

 • Vaktechnische vaardigheid op het terrein van ICT-architectuur;
 • Kennis van het applicatielandschap, data-architectuur, infrastructuur en technologie;
 • Vaardigheid in het behandelen van vraagstukken op conceptueel en praktisch niveau en uit werken ervan in één of meerdere (solution-)architecturen;
 • Ervaring met ICT-oplossingen op het aandachtsgebied van het betreffende programma of project in het algemeen, of met het beoogde in te zetten product, platform of technologie in het bijzonder;
 • Kennis van ontwikkelingen op het aandachtsgebied van het betreffende programma of project;
 • Kennis van methoden en technieken voor ontwerp, weergave en analyse van ICT (modellen, landschappen e.d.);
 • Kennis van het van UMC’s;
 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Vaardigheid in het (conceptueel en/of technisch) vertalen van informatiebehoefte, kaders en richtlijnen naar een passende oplossingsrichting, in het afstemmen daarover met belanghebbenden en in het begeleiden van de nadere uitwerking en realisatie;
 • Vaardigheid in communiceren en het overdragen van kennis.
 


 
[2] Architecten uit het architectuurteam ondersteunen de solutionarchitect bij het komen tot goede projectproducten.
Inloggen