Spoed Programmacoördinatoren & business-analisten Programmabureau Coronasteunmaatregelen (CSM) 73592

Location
Den Haag
Start date
01/04/2022
End date
31/12/2022
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ158706
Share this request:
We hebben een project (Programmabureau Coronasteunmaatregelen (CSM) ontvangen voor 8FTE bestaande uit Programma coördinatoren en business analisten voor de Belastingdienst / Min. Fin:

Klant/Functienaam: MinFin- Programma coördinatoren en business analisten
Deadline: 14-3-2022 13:00
Locatie: Den Haag
Startdatum: 1-4-2022
Einddatum: 31-12-2022
Inzet: 36-40
Max Tarief: MC
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja Tijdens Corona
Taaleisen: NL
ZZP: nee (Gelieve van 1 a 2 partijen van een op elkaar ingespeeld team)

Teamuitvraag: Programma coördinatoren en business analisten 8FTE

Om Nederlandse ondernemingen tijdens de coronacrisis te ondersteunen zijn er verschillende Coronasteunmaatregelen geïmplementeerd. Een van de beleidswijzigingen is dat ondernemers die uitstel van belastingbetalingen hebben aangevraagd i.v.m. Corona de afgelopen periode niet hoefden te voldoen aan hun lopende verplichtingen.

Het Programmabureau Coronasteunmaatregelen (CSM) heeft als opdracht het beleid en de uitvoering rondom de steunmaatregelen, te harmoniseren teneinde een gedragen, uitvoerbare en passende uitvoering. Dit betekent dat zowel beleid als uitvoering in hun rol versterkt worden door de rol van het programma als integrale gesprekspartner en regievoerder op de aanpak voor Coronasteunmaatregelen. Deze aanpak wordt arm in arm met beleid en uitvoering opgesteld en uitgevoerd, waarbij het programma zich richt op het aan elkaar knopen van ontwikkelingen t.b.v. integraliteit en het brengen van executiekracht.

Programma CSM is opgericht als een tijdelijke organisatie en liep in eerste instantie door t/m 31 maart 2022. De oorspronkelijke aanpak was erop gericht om het programma (middels een transitieplan) op te heffen en een aantal taken te beleggen en te implementeren in de staande organisatie. Vanwege de ontwikkelingen van de coronapandemie, politieke keuzes voor verlengen van verschillende coronasteunmaatregelen begin 2022, de impact op (de medewerkers van) de organisatie en de beperkte capaciteit bij verschillende onderdelen in de organisatie is besloten om het programma nog niet op te heffen.
Door het programma CSM te verlengen t/m 31 december 2022 blijft de regierol van het programma bestaan en blijft capaciteit van het programma beschikbaar om werkzaamheden uit te voeren mbt het verwerven van inzichten rondom het coronadossier om beleid en uitvoering te verbeteren en nieuw beleid en/of zaken voor de uitvoering te implementeren. Het doel is om zoveel mogelijk werkzaamheden na Q2 te borgen in de staande organisatie en dat binnen UHB een programma (in kleine omvang) blijft bestaan om t/m einde jaar de regierol blijven te vervullen.

Het programma bestaat vanaf 1 april 2022 uit vier werkstromen, namelijk: programmamanagement, implementatie en uitvoering, ondernemersperspectief en data-analyse. Voor alle vier de werkstromen worden een aantal inhuurkrachten gezocht ter aanvulling op het bestaande programmateam van Belastingdienstmedewerkers en inhuurkrachten. Per werkstroom zijn hieronder de gevraagde profielen weergegeven en op hoofdlijnen welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren.
Indien een kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan kan de programmamanager de werkzaamheden en dynamiek van het programma nader toelichten.
Bij het aanbieden van een kandidaat graag duidelijk aangeven voor welke werkstroom en welk profiel de kandidaat wordt aangeboden.

Programmamanagement (advies en ondersteuning)

Gevraagde profielen:
• 1 fte programma coördinator
• 2 fte business analist

Werkzaamheden:
• Samen met de programmamanager regie voeren op onderwerp coronasteunmaatregelen; beleid en uitvoering bij elkaar brengen
• Organiseren en voorzitten reguliere / adhoc overleggen
• Adviseren van de ambtelijke en politieke leiding op het coronadossier, notities schrijven en kwaliteit notities bewaken
• Voorbereiden Kamerdebatten en ondersteunen tijdens Kamerdebatten
• Coördineren van input op (interne) jaarplannen en rapportages
• Coördineren van de transitie van het programma naar de staande organisatie
• Evalueren van het programma
Implementatie en uitvoering

Gevraagde profielen:
2 fte implementatie coördinator

Werkzaamheden:
• Focus ligt op het implementeren van de routekaart ‘toekomstperspectief’; van de implementatie coördinator wordt enerzijds verwacht dat hij/zij regie voert op de implementatie van de routekaart binnen de verschillende directies (o.a. CAP, MKB, GO, IV, KI&S) en anderzijds dat hij/zij het strategische advies vertaald naar tactisch niveau
• Organiseren en faciliteren van werk- en validatiesessies met experts vanuit beleid en uitvoering
• Het zorgdragen, borgen en overdragen van de wijzigingen binnen uitvoering en beleid n.a.v. het nieuwe beleid
• Adviseren (op met name strategisch niveau) en ondersteunen van het programma CSM waar nodig is
• Direct afstemmen met de programmamanager over voortgang en kwaliteit van werkzaamheden
• Continue informeren en betrekken van de stakeholders over de status, voortgang en eventuele knelpunten om vervolgens gezamenlijke de juiste mitigerende maatregelen te nemen

Ondernemersperspectief
Gevraagde profielen:
• 1 fte coördinator werkstroom ondernemersperspectief

Werkzaamheden:
• Opstellen van ondernemersreizen volgens de ‘klantreismethodiek’ (door de ambtelijke leiding wordt bepaald welke ondernemersreizen worden uitgevoerd).
• Vertalen van inzichten naar concrete ideeën met voldoende draagvlak in de organisatie die geïmplementeerd kunnen worden door de werkstroom implementatie & uitvoering
• Inhoudelijk aansturen van 3 service designers
• Voorzitten van de werkgroep communicatie bestaande uit medewerkers van woordvoering, CDC en KI&S
• Direct afstemmen met de programmamanager over voortgang en kwaliteit van werkzaamheden
• Actieve participatie in de werkgroep Overleg Problematische Schulden in verband met Corona met externe schuldeisers
• Oppakken van ad-hoc taken gevraagd door de organisatie (bijv. het delen van inzichten, bijdragen aan overige initiatieven m.b.t. het ondersteunen van ondernemers, implementatiesupport, bijdragen aan periodieke overleggen met externe stakeholders, bijdragen aan het opstellen van nota’s en oppakken van moties)

Data analyse
Gevraagde profielen:
• 1 fte coördinator werkstroom data analyse
• 1 fte business analist

Werkzaamheden:
• Coördineren ontwikkeling Track & Trace CSM; dit betekent het bij elkaar brengen van behoefte van de organisatie en de technische (on)mogelijkheden voor ontwikkelaars bij keten Innen en Betalen en IV)
• Coördineren ontwikkeling van het dashboard Monitoren Corona Ondernemingen (MCO); dit betekent het bij elkaar brengen van de behoefte van de organisatie en de technische (on)mogelijkheden voor ontwikkelaars bij DF&A
• Coördineren CSM werkgroep data, bestaande uit medewerkers van keten I&B, CAP, MKB en DF&A
• Eerste aanspreekpunt binnen het programma voor de bredere organisatie m.b.t. verzoeken om inzichten en het uitzetten, coördineren en monitoren van deze verzoeken
Direct afstemmen met de programmamanager over voortgang en kwaliteit van werkzaamheden

Academisch denk- en werkniveau is vereist. Qua kennis- en ervaringsaspecten dienen in het team in elk geval vertegenwoordigd te zijn:
• Ervaring bij Belastingdienst is een pré;
• Je hebt ervaring met strategisch interim management en organisatieadvies bij de Rijksoverheid;
• Je hebt ervaring met het coördineren, regisseren van veranderingen/ beleidsontwikkeling bij de Rijksoverheid
• Goede (actuele) kennis van de communicatie processen binnen grote (uitvoerings)organisaties;
• Goede tot zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
Ervaring met het (grote) programma’s binnen de Rijksoverheid, opererend in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving

   

  Hiringdesk ATOS Nederland

  Direct link Register
  Den Haag
  36
  01/04/2022
  11/03/2022
  31/12/2022
  (MP) ATOS Nederland BV
  SRQ158706
  Location:
  Start date:
  End date:
  Hours:
  Den Haag
  01/04/2022
  31/12/2022
  36
  We hebben een project (Programmabureau Coronasteunmaatregelen (CSM) ontvangen voor 8FTE bestaande uit Programma coördinatoren en business analisten voor de Belastingdienst / Min. Fin:

  Klant/Functienaam: MinFin- Programma coördinatoren en business analisten
  Deadline: 14-3-2022 13:00
  Locatie: Den Haag
  Startdatum: 1-4-2022
  Einddatum: 31-12-2022
  Inzet: 36-40
  Max Tarief: MC
  Taal aan te leveren CV: NL
  Remote: ja Tijdens Corona
  Taaleisen: NL
  ZZP: nee (Gelieve van 1 a 2 partijen van een op elkaar ingespeeld team)

  Teamuitvraag: Programma coördinatoren en business analisten 8FTE

  Om Nederlandse ondernemingen tijdens de coronacrisis te ondersteunen zijn er verschillende Coronasteunmaatregelen geïmplementeerd. Een van de beleidswijzigingen is dat ondernemers die uitstel van belastingbetalingen hebben aangevraagd i.v.m. Corona de afgelopen periode niet hoefden te voldoen aan hun lopende verplichtingen.

  Het Programmabureau Coronasteunmaatregelen (CSM) heeft als opdracht het beleid en de uitvoering rondom de steunmaatregelen, te harmoniseren teneinde een gedragen, uitvoerbare en passende uitvoering. Dit betekent dat zowel beleid als uitvoering in hun rol versterkt worden door de rol van het programma als integrale gesprekspartner en regievoerder op de aanpak voor Coronasteunmaatregelen. Deze aanpak wordt arm in arm met beleid en uitvoering opgesteld en uitgevoerd, waarbij het programma zich richt op het aan elkaar knopen van ontwikkelingen t.b.v. integraliteit en het brengen van executiekracht.

  Programma CSM is opgericht als een tijdelijke organisatie en liep in eerste instantie door t/m 31 maart 2022. De oorspronkelijke aanpak was erop gericht om het programma (middels een transitieplan) op te heffen en een aantal taken te beleggen en te implementeren in de staande organisatie. Vanwege de ontwikkelingen van de coronapandemie, politieke keuzes voor verlengen van verschillende coronasteunmaatregelen begin 2022, de impact op (de medewerkers van) de organisatie en de beperkte capaciteit bij verschillende onderdelen in de organisatie is besloten om het programma nog niet op te heffen.
  Door het programma CSM te verlengen t/m 31 december 2022 blijft de regierol van het programma bestaan en blijft capaciteit van het programma beschikbaar om werkzaamheden uit te voeren mbt het verwerven van inzichten rondom het coronadossier om beleid en uitvoering te verbeteren en nieuw beleid en/of zaken voor de uitvoering te implementeren. Het doel is om zoveel mogelijk werkzaamheden na Q2 te borgen in de staande organisatie en dat binnen UHB een programma (in kleine omvang) blijft bestaan om t/m einde jaar de regierol blijven te vervullen.

  Het programma bestaat vanaf 1 april 2022 uit vier werkstromen, namelijk: programmamanagement, implementatie en uitvoering, ondernemersperspectief en data-analyse. Voor alle vier de werkstromen worden een aantal inhuurkrachten gezocht ter aanvulling op het bestaande programmateam van Belastingdienstmedewerkers en inhuurkrachten. Per werkstroom zijn hieronder de gevraagde profielen weergegeven en op hoofdlijnen welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren.
  Indien een kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan kan de programmamanager de werkzaamheden en dynamiek van het programma nader toelichten.
  Bij het aanbieden van een kandidaat graag duidelijk aangeven voor welke werkstroom en welk profiel de kandidaat wordt aangeboden.

  Programmamanagement (advies en ondersteuning)

  Gevraagde profielen:
  • 1 fte programma coördinator
  • 2 fte business analist

  Werkzaamheden:
  • Samen met de programmamanager regie voeren op onderwerp coronasteunmaatregelen; beleid en uitvoering bij elkaar brengen
  • Organiseren en voorzitten reguliere / adhoc overleggen
  • Adviseren van de ambtelijke en politieke leiding op het coronadossier, notities schrijven en kwaliteit notities bewaken
  • Voorbereiden Kamerdebatten en ondersteunen tijdens Kamerdebatten
  • Coördineren van input op (interne) jaarplannen en rapportages
  • Coördineren van de transitie van het programma naar de staande organisatie
  • Evalueren van het programma
  Implementatie en uitvoering

  Gevraagde profielen:
  2 fte implementatie coördinator

  Werkzaamheden:
  • Focus ligt op het implementeren van de routekaart ‘toekomstperspectief’; van de implementatie coördinator wordt enerzijds verwacht dat hij/zij regie voert op de implementatie van de routekaart binnen de verschillende directies (o.a. CAP, MKB, GO, IV, KI&S) en anderzijds dat hij/zij het strategische advies vertaald naar tactisch niveau
  • Organiseren en faciliteren van werk- en validatiesessies met experts vanuit beleid en uitvoering
  • Het zorgdragen, borgen en overdragen van de wijzigingen binnen uitvoering en beleid n.a.v. het nieuwe beleid
  • Adviseren (op met name strategisch niveau) en ondersteunen van het programma CSM waar nodig is
  • Direct afstemmen met de programmamanager over voortgang en kwaliteit van werkzaamheden
  • Continue informeren en betrekken van de stakeholders over de status, voortgang en eventuele knelpunten om vervolgens gezamenlijke de juiste mitigerende maatregelen te nemen

  Ondernemersperspectief
  Gevraagde profielen:
  • 1 fte coördinator werkstroom ondernemersperspectief

  Werkzaamheden:
  • Opstellen van ondernemersreizen volgens de ‘klantreismethodiek’ (door de ambtelijke leiding wordt bepaald welke ondernemersreizen worden uitgevoerd).
  • Vertalen van inzichten naar concrete ideeën met voldoende draagvlak in de organisatie die geïmplementeerd kunnen worden door de werkstroom implementatie & uitvoering
  • Inhoudelijk aansturen van 3 service designers
  • Voorzitten van de werkgroep communicatie bestaande uit medewerkers van woordvoering, CDC en KI&S
  • Direct afstemmen met de programmamanager over voortgang en kwaliteit van werkzaamheden
  • Actieve participatie in de werkgroep Overleg Problematische Schulden in verband met Corona met externe schuldeisers
  • Oppakken van ad-hoc taken gevraagd door de organisatie (bijv. het delen van inzichten, bijdragen aan overige initiatieven m.b.t. het ondersteunen van ondernemers, implementatiesupport, bijdragen aan periodieke overleggen met externe stakeholders, bijdragen aan het opstellen van nota’s en oppakken van moties)

  Data analyse
  Gevraagde profielen:
  • 1 fte coördinator werkstroom data analyse
  • 1 fte business analist

  Werkzaamheden:
  • Coördineren ontwikkeling Track & Trace CSM; dit betekent het bij elkaar brengen van behoefte van de organisatie en de technische (on)mogelijkheden voor ontwikkelaars bij keten Innen en Betalen en IV)
  • Coördineren ontwikkeling van het dashboard Monitoren Corona Ondernemingen (MCO); dit betekent het bij elkaar brengen van de behoefte van de organisatie en de technische (on)mogelijkheden voor ontwikkelaars bij DF&A
  • Coördineren CSM werkgroep data, bestaande uit medewerkers van keten I&B, CAP, MKB en DF&A
  • Eerste aanspreekpunt binnen het programma voor de bredere organisatie m.b.t. verzoeken om inzichten en het uitzetten, coördineren en monitoren van deze verzoeken
  Direct afstemmen met de programmamanager over voortgang en kwaliteit van werkzaamheden

  Academisch denk- en werkniveau is vereist. Qua kennis- en ervaringsaspecten dienen in het team in elk geval vertegenwoordigd te zijn:
  • Ervaring bij Belastingdienst is een pré;
  • Je hebt ervaring met strategisch interim management en organisatieadvies bij de Rijksoverheid;
  • Je hebt ervaring met het coördineren, regisseren van veranderingen/ beleidsontwikkeling bij de Rijksoverheid
  • Goede (actuele) kennis van de communicatie processen binnen grote (uitvoerings)organisaties;
  • Goede tot zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
  Ervaring met het (grote) programma’s binnen de Rijksoverheid, opererend in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving

    

   Inloggen